لطفا مدارک خود را جهت ترجمه الصاق نمایید

موراد مهم:
- حداکثر حجم هر عکس 5MB و فرمت مورد قبول jpg,jpeg,png,pdf می باشد
- برای امور ترجمه رسمی، رویت اصل مدارک در زمان تحویل مدارک ترجمه شده ضروری خواهد بود
- تصویر پاسپورت متقاضی برای درج اسپل صحیح نام در ترجمه نیاز خواهد بود